کلیات آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

کلیات‌ آیین‌نامه‌ تأسیس‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌
(مصوب‌ چهل‌ و یکمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 23/7/64 شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌)

فصل‌ اول‌: اهداف‌
ماده‌ 1 - به‌ منظور بسیج‌ کلیه‌ امکانات‌ مملکت‌ در امر گسترش‌ آموزش‌ عالی‌
کشور، موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ با اهداف‌ زیر تأسیس‌ می‌شوند.
الف‌ - ارتقاء سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ جامعه‌ .
ب‌ - تأمین‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور .
ج‌- گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ در کشور به‌ نحوی‌ که‌ بتواند پاسخگوی‌ عطش‌ جامعه‌ برای‌
کسب‌ علم‌ باشد.
د- کمک‌ به‌ بسیج‌ و استفاده‌ از همه‌ مدرسان‌ و استادان‌ جامعه‌ در امر آموزش‌
عالی‌ .
ه- ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ فعالیت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌ در امر گسترش‌ و اعتلای‌
دانش‌ و پژوهش‌ کشور .
فصل‌ دوم‌: شرایط‌ کلی‌ تأسیس‌ .
ماده‌ 2 - تشکیل‌ یک‌ هیأت‌ موسس‌ با ترکیب‌ زیر:
الف‌- یک‌ نفر روحانی‌ موجه‌ به‌ تأیید شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ .
ب‌ - حداقل‌ یک‌ نفر از کادر هیأت‌ علمی‌ دانشگاهها در مرتبه‌ استادیاری‌ یا
بالاتر و با حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ کار آموزشی‌ و پژوهشی‌ و دارای‌ صلاحیتهای‌
عمومی‌ مندرج‌ در ماده‌ 4.
ج‌ - حداقل‌ سه‌ نفر عضو دیگر واجد شرایط‌ مندرج‌ در ماده‌ 4.
تبصره‌ 1 - هیأت‌ موسس‌ دارای‌ حداقل‌ پنج‌ عضو و حداکثر یازده‌ عضو می‌باشد.
تبصره‌ 2 - چنانچه‌ تعداد اعضاء هیأت‌ موسس‌ به‌ هر دلیل‌ (فوت‌، استعفاء، و یا از
دست‌ دادن‌ شرایط‌ عضویت‌ به‌ تشخیص‌ اکثریت‌ اعضاء هیأت‌ موسس‌ و...) از حد نصاب‌
کمتر شود، به‌ تعداد مورد نیاز افراد واجد شرایط‌ دیگری‌ که‌ به‌ تایید اعضاء
هیأت‌ موسس‌ برسند، انتخاب‌ می‌شوند.
ماده‌ 3 - وظایف‌ هی‌.ت‌ موسس‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
1- تدوین‌ اساسنامه‌ .
2- کسب‌ امتیاز و مجوزهای‌ لازم‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و سایر مراجع‌
ذیصلاح‌.
3- فراهم‌ کردن‌ مقدمات‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ آغاز کار .
4- تعیین‌ آن‌ عده‌ از هیئت‌ امناء که‌ باید از طرف‌ هیأت‌ تعیین‌ شوند و عزل‌ هر
یک‌ از آنها .
تبصره‌ - عزل‌ اعضاء هیأت‌ امناء که‌ تعیین‌ آنها به‌ عهده‌ هی‌.ت‌ موسس‌ است‌ با
لااقل‌ دو سوم‌ آراء کل‌ اعضاء هیأت‌ موسس‌ میسر است‌.
5- نظارت‌ بر فعالیتهای‌ فرهنگی‌، آموزشی‌ و سیاسی‌ در جهت‌ تحقق‌ اهدافی‌ که‌
موسسه‌ آموزشی‌ به‌ منظور آن‌ تأسیس‌ شده‌ است‌.
6- تصویب‌ پیشنهادهای‌ هیأت‌ امناء در مورد توسعه‌ موسسه‌ و فعالیتهای‌ آن‌.
ماده‌ 4 - شرایط‌ عمومی‌ اعضاء هیأت‌ موسس‌ بشرح‌ زیر است‌:
الف‌- ملسمان‌، عامل‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌ و واجد حسن‌ شهرت‌ و متخلق‌ به‌ اخلاق‌
اسلامی‌
ب‌ - التزام‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ و قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سیاست‌
نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌.
ج‌ - عدم‌ وابستگی‌ به‌ رژیم‌ گذشته‌ و عدم‌ سابقه‌ وابستگی‌ به‌ گروههای‌ محارب‌
و مخالف‌ جمهوری‌ اسلامی‌.
تبصره‌ - تشخیص‌ و احراز شرایط‌ فوق‌ به‌ عهده‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌
است‌.
ماده‌ 5 - هر موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌ پس‌ از کسب‌ مجوز تاسیس‌
دارای‌ یک‌ هیئت‌ امناء با ترکیب‌ زیر خواهد بود که‌ برای‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌
می‌گردند، انتخاب‌ مجدد اعضاء بلامانع‌ است‌.
الف‌- یک‌ نفر روحانی‌ موجه‌ .
ب‌- حداقل‌ یک‌ نفر و حداکثر هفت‌ نفر از هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ با شرایط‌ ذکر شده‌
قبلی‌ (موضوع‌ ماده‌ 2 بند ب‌ و ماده‌ 4).
تبصره‌ - بعد از دو سال‌ از شروع‌ کار موسسه‌، تعداد اعضای‌ کادر علمی‌ عضو هیئت‌
امناء باید حداقل‌ به‌ سه‌ نفر برسد، این‌ افراد باید دست‌ کم‌ یک‌ سال‌ عضو رسمی‌
موسسه‌ بوده‌ باشند.
ج‌- سه‌ نفر از اعضاء هیئت‌ موسس‌ .
د- نماینده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ نوع‌ اول‌ (موضوع‌ ماده‌ 10 بند الف‌).
ه- استاندار .
و- رئیس‌ موسسه‌ بدون‌ حق‌ رأی‌ در جلسات‌ هیئت‌ امناء شرکت‌ می‌کند.
تبصره‌ - هر هیأت‌ امناء دارای‌ یک‌ رئیس‌ به‌ انتخاب‌ اعضاء خواهد بود.
ماده‌ 6 - هیئت‌ امناء حداقل‌ ماهی‌ یک‌ بار تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد و در صورت‌ لزوم‌
به‌ پیشنهاد نماینده‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ یا رئیس‌ دانشگاه‌ یا سه‌ نفر از
اعضاء می‌تواند با تایید رئیس‌ هیأت‌ امناء جلسه‌ فوق‌العاده‌ تشکیل‌ دهد.
ماده‌ 7 - اداره‌ کلیه‌ امور موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ با رئیس‌ موسسه‌ است‌ که‌ به‌
پیشنهاد هیأت‌ امناء و تائید شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و حکم‌ رئیس‌ هیأت‌ امناء
منصوب‌ می‌شود.
تبصره‌ - عزل‌ رئیس‌ موسسه‌ پس‌ زا تصویب‌ هیأت‌ امناء با حکم‌ رئیس‌ هیأت‌ امناء
خواهد بود.
ماده‌ 8 - اولویتهای‌ تأسیس‌ (کمیسیون‌ شماره‌ 2 شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌
اولویت‌ها را منطبق‌ با اهداف‌ مصوب‌ تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ شورایعالی‌ خواهد
رساند.)
ماده‌ 9 - وظایف‌ و اختیارات‌ هیئت‌ امناء بشرح‌ زیر است‌:
1- پیشنهاد رئیس‌ دانشگاه‌ .
2- تصویب‌ سازمان‌ دانشگاه‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌ دانشگاه‌ پیشنهاد می‌شود.
3 - تصویب‌ بودجه‌ جاری‌ و عمرانی‌ و تحقیقاتی‌ دانشگاه‌ و پیشنهاد طرحهای‌ توسعة‌
دانشگاه‌ به‌ هیأت‌ موسس‌ .
4- تعیین‌ خزانه‌دار موسسه‌ و همچنین‌ تعیین‌ اشخاصی‌ که‌ حق‌ گشایش‌ حسابهای‌
بانکی‌ بنام‌ موسسه‌ و حق‌ برداشت‌ از حسابهای‌ آنرا دارند و تعیین‌ حسابرسی‌
رسمی‌ برای‌ موسسه‌ .
5 - تأیید حسابها و ترازنامه‌ سالانه‌ دانشگاه‌ باتوجه‌ به‌ گزارش‌ حسابرس‌ موسسه‌
و سپس‌ تقدیم‌ گزارش‌ آن‌ به‌ هیئت‌ موسس‌.
6- جلب‌ کمکهای‌ مالی‌ و امکانات‌ .
7- تعیین‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهای‌ تولیدی‌ موسسه‌ .
8 - تصویب‌ مقررات‌ استخدامی‌ و تعرفه‌ حقوق‌ و دستمزد و مزایا .
9 - پیشنهاد هر نوع‌ تأسیس‌ و توسعه‌ یا انحلال‌ واحدها و مراکز علمی‌ و آموزشی‌
دانشگاه‌ به‌ هیئت‌ موسس‌ .
10- تصویب‌ آیین‌نامه‌ تشکیل‌ شورای‌ دانشگاه‌ .
11 - تصویب‌ اخذ وام‌ .
12 - پیشنهاد میزان‌ شهریه‌ دانشجویان‌ و آیین‌نامه‌ چگونگی‌ دریافت‌ آن‌ جهت‌
تصویب‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ .
13 - تصویب‌ تعداد پذیرش‌ دانشجویان‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌ موسسه‌ پیشنهاد می‌گردد.
تبصره‌ 1 - تعداد دانشجویان‌ باید به‌ تصویب‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ برسد .
تبصره‌ 2 - ضوابط‌ اخلاقی‌ و سیاسی‌ دانشجویان‌ و استادان‌ و نحوه‌ گزینش‌ آنان‌
مانند موسسات‌ دولتی‌ و توسط‌ هیأت‌ گزینش‌ در سایر دانشگاهها.
14 - تنظیم‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ هیئت‌ امناء .
تبصره‌ - هیأت‌ امناء در انجام‌ وظایف‌ خود مقررات‌ و ضوابط‌ مملکتی‌ و شورای‌
عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ را رعایت‌ خواهد نمود.
فصل‌ سوم‌: نوع‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ .
ماده‌ 1 - موسسات‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ در زمان‌ تأسیس‌ و برای‌ ادامه‌ کار به‌
دو نوع‌ تقسیم‌ می شوند.
الف‌- موسساتی‌ که‌ بر طبق‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌ کشور فعالیت‌ می‌کنند و مانند
موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ و مقررات‌
(مربوط‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌) اعم‌ از فضای‌ آموزشی‌، امکانات‌
تجهیزات‌، نسبت‌ استاد به‌ دانشجو، کیفیت‌ علمی‌ استادان‌، امکانات‌ رفاهی‌
امکانات‌ کمک‌ آموزشی‌، گزینش‌ علمی‌ و اخلاقی‌ دانشجویان‌ و آئین‌نامه‌های‌
آموزشی‌ می‌باشند.
ب‌- موسساتی‌ که‌ خارج‌ از ضوابط‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌ کشور (از نظر مقاطع‌ تحصیلی‌
و مقررات‌ آموزشی‌ و غیره‌) و با نظام‌ آموزشی‌ آزاد فعالیت‌ می‌کنند.
تبصره‌ 1 - تأسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ دوم‌ (مندرج‌ در بند ب‌
ماده‌ فوق‌) بی‌ضابطه‌ نبوده‌ بلکه‌ از مقررات‌ خاصی‌ پیروی‌ می‌نماید.
ماده‌ 11 - نحوه‌ صدور مدارک‌ تحصیلی‌ به‌ ترتیب‌ زیر خواهد بود:
الف‌- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ اول‌ مدرک‌ رسمی‌ که‌ مورد تأئید وزارت‌ فرهنگ‌ و
آموزش‌ عالی‌ می‌باشد صادر می‌کنند.
ب‌ - موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ دوم‌ گواهینامه‌ داخلی‌ که‌ رسمیت‌ نداشته‌ و فاقد
ارزش‌ استخدامی‌ است‌ صادر می‌کند.
ماده‌ 12 - معافیت‌ تحصیلی‌ فقط‌ شامل‌ دانشجویان‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ اول‌
(یعنی‌ موسساتی‌ که‌ کلیة‌ ضوابط‌ گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ را که‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌
و آموزش‌ عالی‌ تعیین‌ شده‌ است‌ رعایت‌ کرده‌ باشند) خواهد شد.
ماده‌ 13 - موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ پس‌ از احراز شرایط‌ (موضوع‌ فصل‌ دوم‌ و سوم‌)
ابتدا در وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و سپس‌ از لحاظ‌ مالی‌ حقوقی‌ و اداری‌ در
اداره‌ ثبت‌ شرکتها به‌ ثبت‌ خواهند رسید.
ماده‌ 14 - وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ موظف‌ است‌ قبل‌ از این‌ که‌ با تاسیس‌
موسسه‌ای‌ موافقت‌ کند کلیه‌ امکانات‌ آن‌ را از لحاظ‌ مالی‌ بررسی‌ کند و
متقاضیان‌ تأسیس‌ موسسه‌ باید شواهدی‌ دال‌ بر توانایی‌ خود برای‌ اداره‌ موسسه‌
ارائه‌ نمایند.
تبصره‌ - آیین‌نامه‌ لازم‌ برای‌ تشخیص‌ توانائی‌ مالی‌ و مادی‌ متقاضیان‌ و
شواهدی‌ را که‌ باید ارائه‌ دهند توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ تهیه‌ خواهد
شد.
ماده‌ 15 - وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ موظف‌ است‌ آیین‌نامه‌ای‌ عمومی‌ برای‌
نحوه‌، معاملات‌ و انجام‌ امور مالی‌ این‌ موسسات‌ (با مشورت‌ با تعدادی‌ از اعضاء
هیأت‌ امناء این‌ موسسات‌) تهیه‌ کند و از برای‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌
فرهنگی‌ ارائه‌ نماید.
ماده‌ 16 - در صورتی‌ که‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ برخلاف‌ اساسنامه‌ و
ضوابط‌ و مقررات‌ موضوع‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ رفتار نماید، بسته‌ به‌
میزان‌ تخلف‌ از اخطار تا تعطیل‌ موقت‌ و انحلال‌ موسسه‌ اقدام‌ خواهد.
تبصره‌ - چگونگی‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ تخلفات‌ و اعمال‌ تنبیهات‌ و مجازاتها طبق‌
آیین‌نامه‌ای‌ که‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ تصویب‌ خواهد کرد
تعیین‌ خواهد شد.
ماده‌ 17 - برنامه‌ آموزشی‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ امور آموزشی‌ و امتحانی‌
و انضباطی‌ و شرایط‌ پذیرش‌ علمی‌ دانشجو و مدت‌ دوره‌ تحصیلی‌ و نوع‌
دانشنامه‌ای‌ که‌ اعطاء خواهد شد باید توسط‌ رئیس‌ موسسه‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌
هیئت‌ امناء برای‌ تصویب‌ نهایی‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ارسال‌ گردد.