تأیید انتخاب مجدد رئیس جهاددانشگاهی

تأیید انتخاب مجدد رئیس جهاددانشگاهی
مصوب جلسه 528 مورخ 13/8/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسة 528 مورخ 13/8/1382 ، به پیشنهاد هیأت امنای
جهاددانشگاهی (نامة شمارة 16808/53/24د مورخ 29/7/82) انتخاب مجدد آقای دکترعلی
منتظری‎مقدم را به عنوان رئیس جهاددانشگاهی تصویب کرد./1ص/3ـ528ـ2ـ1


سیدمحمدخاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی