قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات سیاست ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران
سیاست ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران
جزئیات متن قانون
سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران

مصوب پانصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 12/02/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:
مقدمه:
نظر به تأکید چشم انداز بیست ساله کشور بر فناوری‌های نوین و اعلام فناوری نانو به
عنوان یکی از اولویت‌های فناوری کشور در برنامه چهارم توسعه و همچنین تأکید و توجه
خاص مقام معظم رهبری به کسب جایگاه مناسب جهانی در زمینه این فناوری (دیدار مورخ
25 بهمن 1384 دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با معظم له) شورای عالی انقلاب
فرهنگی ضمن تأکید بر اجرای دقیق «سند راهبرد آینده» به عنوان برنامه 10 ساله توسعه
فناوری نانو، سیاستها و راهبردهای ذیل را برای توسعه و ارتقاء این فناوری در کشور
تصویب می‌نماید:
1. منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و کسب یک تا دو درصد سهم بازارجهانی فناوری‌های
نانو تأمین گردد. تمهیدات لازم برای دستیابی به این منظور به تصویب شورای عالی
فناوری‌های پیشرفته می‌رسد.
2. کلیه دستگاههای مرتبط که در سند راهبرد آینده نقش آنها تعیین شده است موظفند
اولویت‌های فناوری نانو مصوب ستاد را که به تأیید شورای عالی فن آوری های پیشرفته
رسیده است در کلیه بخش‌ها و سازمان‌های وابسته به خود در برنامه‌ریزی خود منظور
نموده و منابع مالی لازم را که در سند مذکور مشخص شده تأمین نمایند.
3. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور موظفند اولویت‌های فناوری نانو
مصوب شورای عالی فناوری‌های پیشرفته را در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود مورد
توجه قرار دهند.
4. روش‌های‌تشویقی برای فعال سازی افراد و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی و شرکت‌های
دولتی و خصوصی و جهت دهی به آنها در اولویت فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو قرار گیرد.
5. به دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اجازه داده می‌شود از طریق تشکیل
صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری فناوری نانو، امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک با
دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه‌های اولویت دار را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی
ذیربط می‌توانند منابع مالی خود را از طریق این صندوق در زمینه فناوری نانو سرمایه
گذاری نمایند. اساسنامه این صندوق به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
6. حمایت از بنگاه‌های خصوصی فعال در زمینة فناوری نانو برای توسعه این فناوری و
برای توسعه فناوری کسب بازارهای بین‌المللی از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر انجام
گیرد.
7. دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند با آینده‌نگری و کسب آمادگی، استانداردها و
تأییدیه‌های لازم را جهت ورود محصولات فناوری نانو ساخت داخل به بازار با سرعت
مطلوب تدوین و جهت تصویب به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ارائه نمایند.
8. برای تعامل پویا با کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی، آیین نامة همکاریهای
بین‌المللی به پیشنهاد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به تصویب شورای عالی
فناوری‌های پیشرفته می‌رسد.
9. مصوبات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای کلیه دستگاههای اجرایی که در سند
راهبرد آینده، نقش آنها تعیین شده است، لازم الاجرا خواهد بود.
10. رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (معاون اول رئیس جمهور) موظف است هر 6 ماه
یک بار گزارش پیشرفت برنامه‌های سند راهبرد ده سالة توسعه فناوری نانو (راهبرد
آینده) و همچنین در صورت نیاز، پیشنهادهای این ستاد را جهت رفع موانع توسعه فناوری
نانو برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.
11. دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری)
وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه بر
عهده دارد.
12. مصوبه «سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی
ایران» در 12 بند در جلسه 582 مورخ 12/2/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب
رسید.