رأی شماره 433-1380.12.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه اجرایی بند ( هـ) تبصره(42) قانون بودجه سال 1379 موضوع تصویب نامه شماره .12119ت12913 مورخ 1379.5.8 هیأت وزیران

‌رأی شماره 433-1380.12.19 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (‌هـ) تبصره(42) قانون
بودجه سال 1379 موضوع تصویب نامه شماره .12119ت12913 مورخ 1379.5.8 هیأت وزیران
‌نقل از شماره 16658-1381.2.18 روزنامه رسمی
‌شماره هـ20.80. 1381.1.14
‌تاریخ 1380.12.19 --- شماره دادنامه 433 --- کلاسه پرونده 20.80
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای غلامرضا خرم مهترلو.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرائی بند (‌هـ) تبصره 42 قانون بودجه
سال 1379 موضوع تصویب نامه شماره .12119ت22913 مورخ1379.5.8 هیأت وزیران.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیأت وزیران بموجب
آیین‌نامه اجرائی بند (‌هـ) تبصره 42 قانون بودجه کل کشور‌مقرر نموده از هر عدد
لامپ مبلغ 300 ریال عوارض اخذ گردد. با عنایت به تاریخ مصوبه مذکور که از ابتداء
سال باید تهیه و ابلاغ می‌شد و همچنین‌عدم پیش بینی چنین عوارضی در قانون بودجه
سال 1379 کل کشور، ابطال مصوبه شماره .12119ت22913 مورخ 1379.5.8 هیأت وزیران را
دارم.‌معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34663
مورخ 1380.8.23 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه در مصوبه یاد‌شده زمانی برای
اجراء تعیین نشده است، لذا همانطوری که در نظریه تفصیلی مورخ 1380.5.23 اشاره شده
در مورد آن، تبصره ماده 30 آیین‌نامه‌داخلی دولت ملاک عمل است که مقرر نموده مصوبه
15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی باید به مورد اجراء گذاشته شود، بنابراین
اعتراض به زمان‌اجرای تصویب نامه وارد نمی‌باشد. طبیعی است چنانچه دستگاه‌های
اجرائی برخلاف ضوابط مقرر در تصویب نامه یاد شده اقدام نمایند باید شکایت‌نسبت به
مورد مطرح گردد. با توجه به مراتب فوق شکایت نسبت به تصویب نامه مزبور موضوعاً
منتفی می‌باشد. هیأ
ت عمومی دیوان عدالت اداری در‌تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف
آبادی و با حضور رؤساء شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس‌از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در بند (‌هـ) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 کل کشور در جهت حمایت از
سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکرو‌الکترونیک مصرح در جواز اخذ عوارض
از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی است که تعمیم آن به کالاهای الکترونیکی
با عنایت به وجوه‌تمایز و افتراق معنی و مفهوم واژه قطعات با واژه کالاها و اینکه
اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی بجای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره‌شمول
قانون می‌باشد. بنابراین آیین‌نامه اجرائی قانون فوق الذکر از این حیث مغایر قانون
تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی