قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات نقل از شماره 16709-22/4/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16709-22/4/1381 روزنامه رسمی
جزئیات متن قانون
نقل از شماره 16709-22/4/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/304 و 205 11/3/1381
تاریخ 15/2/1381 شماره دادنامه، 53، 52 کلاسه پرونده:80/205 و 80/304
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/633 موضوع شکایت آقای احمد
علیزاده به طرفیت 1. وزارت جهاد سازندگی 2. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به خواسته
اجرای طرح مصوبه 11/6/1369 اجرای طرح از تاریخ 1/1/1371 به شرح دادنامه شماره 212
مورخ 22/2/1379 چنین رأی صادر کرده است، با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که
شاکی براساس قانون تفکیک وظایف وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 به
سازمان جهاد سازندگی انتقال یافته و طرح طبقه‌بندی مشاغل جهادسازندگی نیز در سال
1369 تهیه و تدوین شده است و نظر به این‌که برابر مستند پیوستی فوق‌الاشعار در
پاسخ به شکوائیه شاکی و در پاراگراف اول آن آمده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل جهاد
سازندگی در تاریخ 7/6/1372 با تاریخ اجرای 1/1/1371 به تصویب رسیده و سازمان
جنگل‌ها و مراتع در 11/6/1369 به جهادسازندگی منتقل و حسب تبصره 5 قانون تفکیک
وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی کارکنان سازمان جنگل‌ها و مراتع از
تبعیت قانون استخدام کشوری خارج و تابع مقررات اداری و مالی جهادسازندگی شده‌اند،
علیهذا با توجه به انتقال و اشتغال شاکی در جهادسازندگی اعمال مقررات دوگانه برای
کارکنان یک وزا
رتخانه و جهادسازندگی مغایر با اصل 13 قانون اساسی بوده و تبعیض ناروا به‌نظر
می‌رسد و بنا به مراتب موصوف حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. ب)
شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1218 موضوع شکایت آقای ناصر بخشنده
به‌طرفیت وزارت جهاد سازندگی سازمان دامپزشکی کشور به خواسته اجرای طرح تطبیق
همترازی با کارکنان وزارت جهاد از تاریخ 1/1/1371 چنین رأی صادر کرده است، با توجه
به‌این‌که طرح طبقه‌بندی مشاغل سازمان دامپزشکی کشور در سال 1375 تأیید شده است و
با توجه به این‌که سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه مورخ 29/4/1377
تاریخ اجرای طرح مورد بحث را 1/1/1375 اعلام و درباره مشارالیه نیز به همین منوال
اقدام شده است و در مورد تاریخ بازنشستگی در تاریخ 29/12/1375 و اصلاح آن به شرح
حکم مورخ 1/1/1376 و منظور کردن مابه‌التفاوت بازنشستگی سال 1376 از ناحیه
مشتکی‌عنه در رابطه با شکایت فعلی شاکی تخلفی از مقررات صورت نپذیرفته و لذا شکایت
به کیفیت مطروحه موجه به‌نظر نمی‌رسد و حکم به رد آن صادر می‌شود. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
طبق قانون تفکیک وظایف وزارت کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 1369 سازمان جنگل‌ها و
مراتع کشور از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهادسازندگی واگذار شده است و به
تبع آن کارکنان سازمان مذکور تابع مقررات اداری و مالی و استخدامی خاص وزارت
جهادسازندگی شده‌اند نظر به این‌که طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت جهادسازندگی در
اجرای مادتین 12 و 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ 1/1/1371 در
مورد کارمندان وزارت جهادسازندگی به مورد اجرا گذاشته شده است و اجرای مقررات
مزبور نسبت به کارکنان منتقل شده به آن وزارتخانه از تاریخ 1/1/1375 مجوز قانونی
ندارد. بنابراین دادنامه شماره 212 مورخ 22/2/1379 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در
خصوص لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد عمل وزارت جهادسازندگی درباره کارمندان
سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این
رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی