قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات نقل از شماره 16719-2/5/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16719-2/5/1381 روزنامه رسمی
جزئیات متن قانون
نقل از شماره 16719-2/5/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/78/16 30/3/1381
تاریخ: 5/3/1381 شماره دادنامه: 81 کلاسه پرونده: 78/16
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت
اداری
مقدمه الف-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/849 موضوع شکایت خضرا...
دلاوری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح
دادنامه شماره 560 مورخ 28/4/1377 چنین رأی صادر کرده است، نظر به این‌که اصلاح سن
شاکی براساس شناسنامه جدید مستند به مقررات قانونی صورت گرفته و ماده 76 قانون
تأمین اجتماعی هم متذکر است که سن مرد به 60 سال تمام رسیده باشد لذا با توجه به
این‌که منع قانونی در عدم قبول سن اصلاحی ملحوظ نظر نیست و دلیلی قانونی بر عدم
قبول حکم اصلاحی در مورد سن شاکی وجود ندارد لذا امتناع اداره طرف شکایت از صدور
حکم بازنشستگی با شناسنامه اصلاحی وجاهت قانونی نداشته حکم بر الزام اداره طرف
شکایت به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‌دارد. 2. شعبه دوم هیأت تجدید نظر
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/858 موضوع تقاضای تجدید نظر
سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 56 مورخ 28/4/1377 صادره از شعبه
هجدهم در پرونده کلاسه 76/849 به شرح دادنامه شماره 1291 مورخ 9/9/1377 با توجه به
مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ
دادنامه بدوی شکایت
را رد کرده است. ب – 1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/365 موضوع
شکایت آقای سجاد ملکی پناهی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بیمه و
بازنشستگی به خواسته اعتراض به عدم قبول تاریخ تولد 1317 مطابق شناسنامه اصلاحی
برای استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه شماره 1086 مورخ 31/
6/1377 چنین رأی صادر کرده است. 1. سازمان طرف شکایت اذعان دارد که افزایش سن شاکی
از طریق قانون صورت گرفته است و آن را یک حکم قضایی دانسته است. 2. اظهار داشته
است که به ذخایر سازمان لطمه وارد می‌کند. و حال آن‌که شاکی داوطلب شده است که
مابقی بیمه را به بازنشستگی به مدت 5 سال پرداخت کند. 3. ماده واحده مصوب 2/11/
1377 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها موقعی که تشخیص بدهند
شناسنامه صادره مطابق واقع نیست وظیفه دارد که از این تزلزل جلوگیری کند و سن
واقعی را احراز و سن سجلی را اصلاح کند و به این معنی نیست که کمیسیون تشکیل شده
از ریاست دادگاه صالحه و فرمانداری یا بخشداری و رئیس اداره ثبت احوال و مدیر عامل
سازمان بهداری استان و رئیس شورای شهر یا بخش محل به ادعای اشخاص بدون اجرای واقع
ترتیب اثر بدهند ت
ا آن که هر فردی بدون احراز همه جانبه موفق به اخذ کبر سن شوند. 4. انگیزه کبرسن
چنانچه مطابق با واقع باشد مانع از آن نخواهد بود و لهذا حکم به ورود شکایت صادر و
اعلام می‌شود. 2. شعبه دوم هیأت تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/1078
موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 31/
6/1377 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 15/77/365 به شرح دادنامه شماره
1430 مورخ 30/9/1377 دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیأت عمومی
نظر به این‌که در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن
افراد بیمه شده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و
همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص وضع نشده بود
و در نتیجه قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون فوق‌الذکر در تاریخ 8/8/
1379 احکام قطعی مراجع قضایی ذی‌صلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و
لازم الاتباع بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1430 مورخ 30/9/1377 هیأت دوم
تجدید نظر دیوان مشعر بر تأیید دادنامه بدوی که شکایت شاکی را وارد دانسته است با
عنایت به مراتب فوق‌الذکر و دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 هیأت عمومی دیوان
موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده
20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان و
سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی