قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات نقل از شماره 16784-20/7/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16784-20/7/1381 روزنامه رسمی
جزئیات متن قانون
نقل از شماره 16784-20/7/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/80/6 20/6/1381
تاریخ: 3/6/1381 شماره دادنامه: 177 کلاسه پرونده: 80/6
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رسول وزیری حساس.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 5 تجدید نظر دیوان عدالت
اداری.
مقدمه: الف-1) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/328 موضوع شکایت آقای رسول
وزیری حساس به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی به
خواسته رسیدگی به رأی مورخ 15/11/1373 هیأت عالی انتظامی مالیاتی مبنی بر نفی
صلاحیت از ادامه خدمات مالیاتی به علت ارتکاب ایشان به تخلف رشوه و ابطال رأی
مذکور با توجه به حکم برائت صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی تبریز به شرح دادنامه
شماره 491 مورخ 23/4/1377 چنین رأی صادر کرده است، نظر به این‌که اولاً هیأت عالی
انتظامی مالیاتی با توجه به ماده 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/
1372 مجلس شورای اسلامی و به لحاظ این‌که کلیه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دارایی
مشمول قانون رسیدگی به تخلفات بوده و ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب
قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ویژه ماده 26 قانون مزبور لغو شده است حق رسیدگی
به تخلف اخذ رشوه توسط شاکی را نداشته است. ثانیاً به فرض قانونی بودن رسیدگی از
ناحیه هیأت انتظامی چون مستند رأی‌های مذکور نامه مورخ 19/10/1372 اداره کل امور
اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی است و در نامه مذکور تخلف ایشان به‌عنوان مشکوک
به فساد م
الی بوده است و فساد مالی ایشان محرز نبوده است. ثالثاً به فرض محرز بودن آن پس از
رسیدگی در محکمه صالحه حکم برائت نامبرده از بزه انتسابی به شرح فوق صادر شده است
و با وصف برائت مزبوره نفی صلاحیت ایشان نیز منتفی و صلاحیت نامبرده برای ادامه
خدمت اعاده می‌شود. بنا به مراتب رأی مورد شکایت مخدوش است و حکم به ورود شکایت
مطروحه صادر و رأی مزبور نقض و کان لم یکن اعلام می‌شود. 2. شعبه سوم هیأت تجدید
نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 3/77/468 موضوع تقاضای تجدید نظر هیأت عالی
انتظامی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دادنامه شماره 491 مورخ 23/4
/1377 صادره از شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/328 به شرح دادنامه شماره
1455 مورخ 13/11/1377 اعتراض هیأت عالی انتظامی مالیاتی نسبت به دادنامه مذکور را
وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد کرده است. 3. شعبه اول تجدید نظر نیز
در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/78/742 موضوع تقاضای تجدید نظر آقای رسول وزیری
حساس به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت عالی انتظامی مالیاتی به خواسته
تجدید نظر در دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 شعبه سوم هیأت تجدید نظر به شرح
دادنامه شماره
1163 مورخ 17/8/1378 چنین رأی صادر کرده است، نظر به این‌که به موجب رأی شماره 230
مورخ 9/11/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت انتظامی مالیاتی در خصوص
درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی بر نقض صلاحیت مأمورین تشخیص مالیاتی مورد
تأیید و پذیرش قرار گرفته و قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناقض آن نیست و اقدام
هیأت انتظامی مالیاتی در محدوده بند ب ماده 262قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366
صورت گرفته و بر کیفیت رسیدگی شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در اصدار دادنامه
معترض‌عنه ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مراتب ضمن رد اعتراض
تجدیدنظرخواه دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 شعبه سوم هیأت تجدید نظر عیناً
تأیید می‌شود. ب-1) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1851 موضوع شکایت
آقای قهرمان رشیدی اسکندر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – هیأت عالی
انتظامی مالیاتی به خواسته نقض رأی مورخ 3/10/1377 مبنی بر نفی صلاحیت در ادامه
خدمات مالیاتی به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 5/4/1378 چنین رأی صادر کرده است،
نظر به این‌که برابر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برائت متهم از
اتهامات جزایی در مراجع قض
ایی مانع از تعقیب اداری نمی‌باشد و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز
مؤید همین مطلب است علیهذا برائت شاکی از اتهام انتسابی مانع از رسیدگی به تخلف وی
در هیأت انتظامی مشتکی‌عنه نمی‌باشد و ایراد و اشکالی به رأی معترض‌عنه به نظر
نمی‌رسد و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. 2- شعبه پنجم
تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1095 موضوع تقاضای تجدید نظر آقای قهرمان
رشیدی اسکندر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تجدید نظر در
دادنامه شماره 497 مورخ 5/4/1378 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1009
مورخ 30/10/1378 چنین رأی صادر کرده است. نظر به اینکه حسب دادنامه قطعیت یافته
مورخ 30/7/1374 شعبه 24 دادگاه عمومی تبریز و همچنین رأی قطعی مورخ 4/9/1376 هیأت
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی تجدید نظرخواه
از اتهام انتسابی که موجب نفی صلاحیت وی شده برائت حاصل کرده و از طرفی با عنایت
به مفاد دادنامه صادره از دادگاه عمومی و استدلال به عمل آمده در آن و در نظر
گرفتن اینکه صرف استناد به اقاریر و اعترافات تجدید‌نظرخواه در صورتجلسه تنظیمی که
اساس رأی هیأت عالی انتظ
امی مالیاتی و نفی صلاحیت وی قرار گرفته از حیث احراز عمل انتسابی و اثبات این امر
وافی نبوده و ایجاد قطع و یقین نمی‌نماید و در نتیجه رأی معترض‌عنه مدلل و موجه به
نظر نمی‌رسد. علیهذا ضمن فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته از این حیث رأی مورخ 3/10/
1373 هیأت عالی انتظامی مالیاتی بنا به جهات فوق نقض و نتیجتاً ادامه خدمات مالیاتی
وی بلامانع به نظر می‌رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجةالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌کند.رأی هیأت عمومی
طبق بندهای الف و ب ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رسیدگی
به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف
ماده فوق‌الاشعار در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی
با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف
مربوط با رعایت مقررات از جمله وظایف اختصاصی هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شمار
رفته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و حدود قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری به شرح
بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه نفی صلاحیت مستخدم متخلف مشمول
ماده فوق‌الذکر یا تحقق و اجتماع عناصر و ارکان تخلف منتسبه در صلاحیت هیأت عالی
انتظامی مالیاتی قرار دارد. بنابراین دادنامه‌های شماره 1455 مورخ 13/11/1377 و
شماره 1163 مورخ 17/8/1378 شعبه اول تجدید نظر دیوان که مبین این امر است موافق
اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط
در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف‌آبادی