قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه رسمی
نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه رسمی
جزئیات متن قانون
نقل از شماره 16840-27/9/1381 روزنامه
رسمی
شماره هـ/79/104 20/8/1381
تاریخ: 28/7/1381 شماره دادنامه 269 کلاسه پرونده: 79/104
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا فتحی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3537/50 مورخ 15/4/1378 معاون اداری و
مالی دانشگاه تهران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به لغو ماده 9
آیین‌نامه مرخصی‌ها نظر به اینکه اینجانب در سالهای قبل (1376، 1377 و 1378) از
مرخصی سالیانه خود هیچ استفاده ننموده بودم و طی نامه 16/3/1379 تقاضای احتساب
مدتهای کسر گردیده را نموده ولی به استناد بخشنامه شماره 3537/50 مورخ 15/4/1378
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران از قبول تقاضا خودداری نموده لذا درخواست ابطال
بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 3704/51 مورخ 16/7/1381 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 11576/55
مورخ 14/7/1381 مدیر کل کارگزینی دانشگاه تهران نموده است. در این نامه آمده است،
ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 معاون حقوقی و امور مجلس
سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر 15 روز
با توجه به دادنامه شماره 257 دیوان عدالت اداری از تاریخ 20/6/1378 قابل اجرا
می‌باشد و قبل از آن ذخیره مرخصی مازاد بر 15 روز مجوز قانونی ندارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و
با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
به شرح دادنامه شماره 257 مورخ 20/6/1378 هیأت عمومی دیوان ماده 9 آیین‌نامه
مرخصی‌ها مبنی بر محدودیت مدت ذخیره مرخصی استحقاقی براساس تبصره ماده 3 قانون
نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 مغایر قانون شناخته شده و
ابطال گردیده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و این‌که استفاده از مرخصی سالانه موضوع
ماده 47 قانون استخدام کشوری از حیث مدت و زمان آن منوط به تقاضای مستخدم دولت و
موافقت مقام ذی‌صلاح می‌باشد، مدلول بخشنامه مورد اعتراض از جهت وضع قاعده آمره
مبنی بر محدودیت ذخیره مرخصی استحقاقی به مدت 15 روز در مواردی که به لحاظ عدم
موافقت مقام ذیصلاح مستخدم دولت متمکن از استفاده از مرخصی استحقاقی در زمان مورد
نظر نبوده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی