تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

شماره ۳۴۸۶۲/ت۵۴۴۰۷هـ                               ۱۳۹۶/۳/۲۷

تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی
قراردادهای بالادستی نـفت و گاز موضوع تصویب نامه شـماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ

۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ۱۳۹۵/۶/۱۰ اضافه می شود:

«تبصره۴ـ شرکت های اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی می باشد و بنا بر ضرورت های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده اند (مانند شرکت های پترو پارس و پترو ایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می شوند.»

                                        معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری