رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران

شماره هـ/۷۸۹/۹۴                                                 ۱۳۹۶/۳/۱۶

                                  بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

                  مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین