رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۶ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۸۰۱/۹۳                                           ۱۳۹۶/۳/۱۶

                                بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۶ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

                  مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین