رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص: تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

شماره هـ/۲۳۶/۹۲                                              ۱۳۹۶/۳/۱۶

                               بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

                 مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین