رأی شماره های ۱۵۶ ـ ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است

شماره هـ/۹۷۱/۹۳                                               ۱۳۹۶/۳/۱۶

                                  بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶ ـ ۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

                  مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین