اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 20 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض
آراء صادره از شعب 6 و 13 و 20 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 93 کلاسه پرونده: 80/294
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد چمنی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 20 دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/199 موضوع شکایت شرکت تعاونی
مرزنشینی دوست محمد زابلی بطرفیت سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته
تقاضای صدور حکم بر محکومیت سازمان اموال تملیکی و تایید ورود خسارت به موکل به
سبب قصور در انجام وظایف قانونی بشرح دادنامه شماره 621 مورخ 24/3/1379 چنین رأی
صادر نموده است، نظر باینکه اموال شرکت شاکی جزء کالای متروکه بوده در صورتی که
سازمان مربوطه کالای شرکت را با مقررات کالای قاچاق به فروش رسانده و با تخلف از
مقررات مربوطه موجب ورود خسارت به شرکت شاکی گردیده است. بنابمراتب مذکور شکایت
شاکی وارد تشخیص و حکم به تایید ورود خسارت به شرکت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/893 موضوع تقاضای
تجدیدنظر سازمان جمع‎ آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره
621 مورخ 24/3/1379 شعبه 6 بدوی بشرح دادنامه شماره 654 مورخ 8/6/1379 ضمن رد
تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.
ب-1- شعبه 13 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1647 موضوع شکایت آقای کرامت حسینی‎فر
بطرفیت سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته صدور حکم بر محکومیت سازمان
اموال تملیکی بشرح دادنامه شماره 269 مورخ 6/3/1380 چنین رأی صادر نموده است. نظر
باینکه کالای وارداتی متعلق به شاکی که متروکه اعلام گردیده در تاریخ 1374 از
پاکستان وارد کشور شده و طی احکام حاکم شرع سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی
مستنداً به ماده 33 مصوبه مورخ 24/10/1370 مجلس شورای اسلامی اجازه فروش داده شده
است ولی حسب اعلام معاونت فروش و بهره‎برداری سازمان بموجب نامه مورخ 15/2/1377
برنجهای متعلقه به شاکی که جزء کالاهای فاسدشدنی محسوب شده از نیمه اول سال 1376
یعنی یکسال بعد از صدور حکم حاکم شرع و تصویب مصوبه شماره 463/75/م مورخ 25/5/1375
ستاد تنظیم بازار و بیش از 2 سال از تاریخ متروکه اعلام شدن کالای مذکور نسبت به
فروش آن در 2 مرحله آن هم به قیمتهای مورد اعتراض شاکی بعنوان کالای فاسد غیر قابل
مصرف برای انسان اقدام گردیده است که در نتیجه علیرغم وجود مقررات قانونی و صدور
بموقع حکم حاکم شرع مبنی بر فروش کالا اقدام همراه با تأخیر سازمان مشتکی‎عنه
بعنوان تخل
ف از مقررات مربوط به کالاهای فاسدشدنی و فروش آن پس از گذشت بیش از 2 سال مذکور
در فوق و تقلیل فاحش قیمت موجب ورود خسارت به شاکی گردیده علاوه بر این هزینه
سنگین انبارداری تا زمان فروش و تخلیه کالا از انبارها نیز به نامبرده تحمیل
گردیده است که طبق مفاد تبصره یک ذیل ماده 86 آیین‎نامه اجرائی قانون امور گمرکی
مصوب 20/1/1351 فاقد مجوز قانونی است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به
ابطال اقدامات و تایید ورود خسارت به شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت9/81/1049 موضوع تقاضای
تجدیدنظر سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره
269 مورخ 6/3/1380 صادره از شعبه 13 دیوان بشرح دادنامه شماره 427 مورخ 25/9/1381
ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید نموده است.
ج- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1401 موضوع شکایت آقای محسن هاشمی‎فر
بطرفیت سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی وابسته به وزارت دارائی بخواسته
محکومیت سازمان اموال تملیکی به ورود خسارت به موکل بشرح دادنامه شماره 823 مورخ
23/5/1379 چنین رأی صادر نموده است، هرچند سازمان مشتکی‎عنه اعلام کرده که تأخیر
در امر فروش کالای متروکه رخ داده شده به سبب عملکرد اداره گمرک در اعلام موضوع
(برنج خارجی که شاکی از خارج از کشور وارد و در گمرک مانده) بود ربطی به سازمان
طرف شکایت شاکی ندارد و می‎بایست از گمرک شکایت می‎نمود اما مع‎الوصف و با توجه به
نوع خواسته و شکایت شاکی که درخواست خسارت اموال وارده و مورد خواسته از فرازهای
ذیل الذکر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و پرونده شماره 1034
/75 مورخ 30/7/1375 حاکم شرع دادگاه ویژه سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی که
مبادرت به صدور حکم دائر بر اجازه فروش برنجهای وارداتی را داده و با عنایت به
ماده 11 قانون مسئولیتهای مدنی طرح موضوع مربوط است به دادگاههای صالحه و داخل در
مقررات دیوان عدالت اداری نبوده است و بنابمراتب فوق شکایت شاکی بنحو مطروحه
قابلیت طرح در دی
وان را نداشته و قرار عدم استماع شکایت شاکی را بلحاظ فوق صادر و اعلام می‎نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه فروش اموال متروکه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در زمره
وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد و نظر
به تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «تعیین میزان خسارت
وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان
بعهده دادگاه عمومی است.» دادنامه‎های صادره از شعب 6 و 13 بدوی دیوان که به ترتیب
مورد تایید شعب 4 و 9 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته درحدی که متضمن تایید صلاحیت
دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان به کیفیت مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی
تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.