ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

ابطال
آیین‎نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 95 کلاسه پرونده: 80/445
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود قره‎باغیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی
هلیکوپترهای ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، امور استخدامی کارکنان غیر نظامی
اداره لجستیکی هلیکوپترهای نیروهای مسلح مانند همه کارکنان غیر نظامی دستگاههای
ارتشی تابع آیین‎نامه استخدام کارمندان غیر نظامی در ارتش بوده این آیین‎نامه به
استناد تبصره یک ماده 5 قانون استخدام سابق ارتش مصوب 1336 تهیه شده و به تصویب
هیأت وزیران رسیده بود. در سال 1355 سازمان صنایع دفاع اداره لجستیکی هلیکوپترهای
نیروی مسلح را فقط با کسب موافقت رئیس وقت مملکت و باستناد ماده 5 اصلاح شده
اساسنامه سازمان مبدل به شرکتی نمود بنام شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای
ایران (پنها) به دنبال تشکیل شرکت پنها از آغاز سال 1356 مقررات استخدامی جدیدی
تحت عنوان آیین‎نامه استخدامی پنها در شرکت به اجراء در می‎آید. آیین‎نامه
استخدامی پنها و اجرای آن در شرکت به دلایل زیر فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و
می‎باشد. هیأت مدیره سازمان صنایع دفاع بعنوان مجمع عمومی شرکت پنها با وجود صراحت
مفاد ماده 51 آیین‎نامه استخدامی کارمندان غیر نظامی در ارتش و بند (ب) ماده یک
قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مجاز نبوده در مقام وضع مقررات استخدامی جدید
و اجرای آن برآید. وضع م
قررات استخدامی جدید برای کارکنان یک دستگاه دولتی که طبق مقررات قانونی دیگر
استخدام شده‎اند مستلزم تحصیل مجوز قانونی است. در وضع مقررات استخدامی مذکور
تبصره ماده 33 و بند 7 ماده 104 و تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری رعایت نشده
است و با اجرای آیین‎نامه استخدامی پنها و تسری آن به گذشته کارمندانی که طبق
قوانین استخدام نیروهای مسلح استخدام شده بودند بدون کسب مجوز از شمول مقررات
بازنشستگی اخراج و در شمول مقررات بازنشستگی تأمین اجتماعی قرار گرفتند. بنا به
دلایل و توضیحات مرقوم درخواست رسیدگی و ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و
نوسازی هلیکوپترهای ایران را دارد.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 1688/20/110/17/6255 مورخ 15/2/1382 اعلام داشته‎اند:
1ـ برابر بند (ک) ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 28/
5/1368 در رابطه با وظایف وزارت اشعار می‎دارد «دفاع از حقوق نیروهای نظامی و
وزارت و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضائی» با عنایت به بند مزبور هرگونه
طرح دعوی بر علیه سازمانهای وابسته به وزارت دفاع بایستی علیه معاونت حقوقی
وزارتخانه طرح گردد نه بر علیه یکی از شرکتها که زیر مجموعه سازمان صنایع هوایی
است.
2ـ برابر هفتمین جلسه هیأت مدیره ساصد در مورخ 13/5/1366 که تفویضی از اختیارات
مجمع ساصد بوده و همچنین در آن هنگام مجمع عمومی گروه هوایی (شرکت پنها) هیأت
مدیره ساصد بوده است آیین‎نامه استخدامی پنها را مجدداً مورد تصویب و تأکید قرار
داده است. با توجه به مدارک تقدیمی هیأت منتخب هیأت مدیره و مجمع عمومی رأی به
اعتبار آیین‎نامه داده است. همچنین طبق بند (پ) کلیات آیین‎نامه استخدامی هرگونه
اضافه، تغییر، یا حذف عبارت و یا جمله از آیین‎نامه را از وظایف هیأت مدیره دانسته
است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه آیین‎نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران
براساس اختیارات قانونی مراجع و مقامات ذیصلاح وقت تهیه و تنظیم و تصویب شده است،
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی نمی‎باشد.