ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 521/18432 سازمان تأمین اجتماعی

ابطال بند 2
دستورالعمل شماره 521/18432 سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 99 کلاسه پرونده: 139/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رسول مهربان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 18432/521 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان تأمین اجتماعی شعبه 2 رشت در
اجرای دستورالعمل شماره 18432/521 مورخ 29/6/1376 بلحاظ وجود رابطه خویشاوندی
سوابق مربوط به پرداخت حق بیمه اینجانب را از تاریخ 1/11/1377 حذف و پس از کسر
هزینه‎ها وجوه پرداختی بابت ایام بعد از 1/11/1377 را به اینجانب مسترد نموده است.
اساساً دستورالعمل مذکور در این قسمت خلاف صریح قانون تأمین اجتماعی است و ابطال آن
مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به بند 2 دستورالعمل شماره 18432/521 مورخ 29/6/1376 سازمان تأمین
اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 289 مورخ 12/8
/1381 هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض
جدید نسبت به همان دستورالعمل موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول
دادنامه فوق‎الذکر است.