ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی

ابطال
بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 100 کلاسه پرونده: 82/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ناصر باقری‎پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، پس از 26 سال سابقه در شرکت ریسمان و
پرداخت مقرری بیمه تأمین اجتماعی در شعبه 2 اصفهان طی رأی هیأت حل اختلاف زیر پوشش
بیمه بیکاری قرار گرفتم تا اینکه پس از پرداخت مدت 50 ماه مقرری بیمه بیکاری در
تاریخ 4/1/1382 از پرداخت بیمه بیکاری تا سقف بازنشستگی تأمین اجتماعی امتناع
نمودند. اینک با توجه به تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکار و ماده 10 آیین نامه
اجرائی قانون بیمه بیکاری و عدم اشتغال بکار تقاضای برقراری بیمه بیکاری تا موعد
بازنشستگی را دارم. ضمناً با توجه به اینکه قبلاً بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/
1378 سازمان تأمین اجتماعی ابطال شده با این وصف باز هم تأمین اجتماعی اصفهان
اعلام می‎دارد حکم جداگانه در این خصوص و در ارتباط با اینجانب باید صادر شود تا
قابل اجراء باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 367 و 368 مورخ 26/10/1378
هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید
نسبت به همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه
فوق‎الذکر است.