ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری

ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 117 کلاسه پرونده: 81/12
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رحمن کریمی‎پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان
بازنشستگی کشوری.
مقدمه:
شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بصراحت ماده85 آیین‎نامه استخدامی
شهرداریها، شهرداری می‎تواند بلحاظ عدم نیاز نسبت به خواسته کارمند و مستخدمین
رسمی و ثابت شهرداریها که خدمت آنان به 20 سال رسیده باشد موافقت نماید. سازمان
بازنشستگی کشوری به موجب بخشنامه مورد شکایت مقررات مذکور را ملغی و از اجرای آن
جلوگیری بعمل آورده است. با توجه به صلاحیت دیوان در ابطال بخشنامه‎ های مخالف با
قانون درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 21702/21 مورخ 18/4/1381 اعلام داشته‎اند، با تصویب قانون اصلاح مقررات
بازنشستگی و وظیفه مورخ 13/12/1368 و نیز لغو کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور در
ماده 15 آن، هیأت وزیران در ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون اخیرالذکر بصراحت «…
کلیه قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی با سنوات ارفاقی و یا بازنشستگی زودرس در
کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر نام است…» را ملغی اعلام نموده است. با این ترتیب هیأت وزیران بطور صریح ماده
85 آیین‎نامه صدرالذکر را لغو نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی
کشوری متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده فوق‎الذکر نیست بنابراین موردی برای
رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.