اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 14 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء
صادره از شعب 2 و 14 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 121 کلاسه پرونده: 81/91
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شهاب داودپور جلیلیان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 14 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف-1- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/497 موضوع شکایت آقای شهاب
داودپورجلیلیان به طرفیت سازمان نوسازی مدارس کشور به خواسته اعاده بکار بشرح
دادنامه شماره 937 مورخ 17/5/1379 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ـ2ـ شعبه 4 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2050 و 1403 موضوع تقاضای
تجدیدنظر اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 937 مورخ 17/5/79
شعبه 14 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 622 و 623 مورخ 8/6/1380 ضمن فسخ دادنامه
بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب- شعبه 2 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/2106 موضوع شکایت آقای شهاب
داودپورجلیلیان به طرفیت اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه به خواسته تقاضای اعاده
بکار بشرح دادنامه شماره 1081 مورخ 17/5/1379 رأی به رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه دادنامه شماره 937 مورخ 17/5/1379 شعبه 14 بدوی دیوان مبنی بر ورود
شکایت شاکی بشرح دادنامه شماره 622 و 623 مورخ 8/6/1380 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان نقض
شده است، بنابراین موضوع تناقض آن دادنامه با دادنامه شماره 1081 مورخ 17/5/1379
شعبه 2 بدوی دیوان مبنی بر رد همان شکایت منتفی گردیده است و تناقض آرائی وجود
ندارد. بنابراین موردی برای اعمال ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اتخاذ
تصمیم در اجرای ماده مزبور باقی نیست.