اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء
صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 122 کلاسه پرونده: 158/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیر امور اداری و مناطق بانک تجارت.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/151 موضوع شکایت آقای غفور
پورالخاص‎نوکنده به طرفیت بانک تجارت به خواسته پرداخت پاداش آخر خدمت بازنشستگی
بشرح دادنامه شماره 1447 مورخ 20/11/1380 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب- شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/159 موضوع شکایت آقای غفور
پورالخاص به طرفیت بانک تجارت مدیریت امور اداری به خواسته عدم پرداخت پاداش
بازنشستگی و عدم اجرای دقیق 744 پاداش بازنشستگان بانک تجارت بشرح دادنامه شماره
1151 مورخ 6/9/1379 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه شکایت شاکی به خواسته پرداخت پاداش بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و منجر به صدور رأی قطعی شماره 1151 مورخ 6/9/1379 شعبه هفدهم بدوی
دیوان گردیده رسیدگی و صدور رأی مجدد در ماهیت همان شکایت بشرح دادنامه شماره 1447
مورخ 20/11/1380 شعبه چهاردهم بدوی دیوان با عنایت به اعتبار امر مختوم وجاهت
قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار و از مصادیق کلا رأی
محسوب می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دادنامه‎های فوق
الذکر در اجرای ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.