اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4، 6 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء
صادره از شعب 3، 4، 6 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 125 کلاسه پرونده: 81/132
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4، 6 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/655 موضوع شکایت آقای محمد
عبدالله‎زاده به طرفیت اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد سازندگی به خواسته احقاق
حق بشرح دادنامه شماره 1042 مورخ 3/8/1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/628 موضوع شکایت آقای حبیب‎الله
حسین‎پور به طرفیت اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد سازندگی به خواسته رسیدگی به
وضعیت شغلی بشرح دادنامه شماره 1161 مورخ 23/8/1377 حکم به تعیین وضعیت خدمتی وی و
پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر نموده است.
ج- شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/595 موضوع شکایت آقای فریدون جهانگیری به
طرفیت اداره کل امور مهاجرین وزارت جهاد سازندگی به خواسته احقاق حق بشرح دادنامه
شماره 2033 مورخ 8/12/1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد دادنامه‎های فوق‎الذکر که هر کدام با توجه به موضوع شکایت و خواسته و دلایل و
مدارک مربوط و اوضاع و احوال خاص پرونده صادر گردیده است متضمن صدور آراء متناقض
در نتیجه استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست
بنابراین موردی برای اعمال ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم
در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.