ابطال مصوبه مورخ 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ابطال مصوبه
مورخ 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 126 کلاسه پرونده: 81/37
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران.
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 33352/5/2
مورخ 28/12/1380 اعلام داشته‎اند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 16/
7/1380 به دلیل اینکه شهر گرگان اخیراً به مرکز استان گلستان تبدیل گردیده با
پیشنهاد طرح تفصیلی مبنی بر افزایش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است. در صورتی
که بر اساس مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هرگونه
افزایش محدوده اعم از بافت روستاهای اقماری و سایر اراضی مخالفت گردیده است.
همچنین مصوبه مورد شکایت بر خلاف ماده 3 آیین‎نامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه‎ای و منطقه‎ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری
کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران می‎باشد لذا درخواست ابطال مصوبه 16/7/1380
شورای عالی شهرسازی را دارد.
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2998/230
مورخ 7/3/1381 اعلام داشته‎اند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان مرجع
بررسی و تصویب ضوابط و مقررات طرحهای شهرسازی وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و
اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و
طرحها و چه قبل و چه بعد از آن را بعهده دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه
اعتراض نسبت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ادعای مغایرت آنها با
مصوبه مورخ 10/7/1378 شورای مزبور و ماده 3 آیین‎نامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه‎ای و منطقه‎ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری
کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی
فوق‏الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به
کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.