اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض
آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 127 کلاسه پرونده: 82/109
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی قزوین.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/566 موضوع شکایت آقای گلپور حقانی به
طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته نقض رأی مورخ 7/9/1366 هیأت حل
اختلاف بشرح دادنامه شماره 5 مورخ 5/10/1369 حکم برد شکایت صادر نموده است.
ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1285 موضوع شکایت آقای گلپور
حقانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین بخواسته نقض رأی مورخ 7/9/1366
هیأت حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 242 مورخ 15/2/1378 رأی به ورود شکایت و رسیدگی
مجدد صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به رأی مورخ 7/9/1366 هیأت حل اختلاف کار قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و بشرح دادنامه شماره مورخ 5/10/1369 در پرونده کلاسه 67/566 شعبه 15 بدوی
منجر بصدور رأی قطعی مبنی بر رد شکایت و اعتراض شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مجدد بشرح دادنامه شماره 242 مورخ 15/2/1378 شعبه اول بدوی دیوان مشعر بر
ورود شکایت شاکی نسبت به همان رأی هیأت حل اختلاف به اعتبار امر مختوم وجاهت
قانونی نداشته و رأی اخیرالذکر در واقع و نفس‎الامر فاقد اعتبار و کلا رأی محسوب
می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دو دادنامه مذکور در قلمرو
ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.