ابطال مصوبه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

ابطال مصوبه شورای عالی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 128 کلاسه پرونده: 447/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فرخ برزیده و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران.
مقدمه:
شاکی متعاقب دادخواست تقدیمی بطرفیت شورای عالی جامعه حسابداران بخواسته ابطال
مصوبه شواری عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و اجرای مصوبه مورخ 13/7/1381 هیأت
وزیران دایر بر شناسائی اعضای هیأت علمی دانشگاهها بعنوان حسابدار رسمی شاغل طی
نامه مورخ 13/3/1382 اعلام داشته‎اند، جامعه حسابداران رسمی ایران شرایط اینجانب و
سایر شکات را بعنوان عضو هیأت علمی دانشگاه و هم زمان عضویت در جامعه بصورت
حسابداران رسمی شاغل را پذیرفته است و مشکل اینجانبان حل شده است. بدینوسیله ضمن
اعلام انصراف از شکایت مطروحه درخواست می‎نماید تا نسبت به ختم پرونده اقدام مقتضی
معمول گردد. شایان ذکر است که جامعه حسابداران رسمی مصوبه خاصی صادر نکرده بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه شاکی بشرح لایحه مورخ 13/3/1382 از اعتراض خود صرفنظر کرده و
اعلام داشته که مصوبه‎ای در خصوص مورد صادر نشده است و وجود ندارد. بنابراین موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض او در قلمرو قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری وجود ندارد.