نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره۷۸۱۳۶هـ/ب                                                 ۱۳۹۶/۹/۱۴
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳، موضوع: «دستورالعمـل تجویز داروهای بیولوژیک»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ مقرّر می‌دارد: «تصویب موضوعات مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی ] بیمه خدمات درمانی کشور [ و تصویب هیأت وزیران» انجام می‌گیرد، بنابراین، سطرهای ۴ تا ۶ پیوست مصوبه، مبنی بر امکان تصویب اصلاحیه این مصوبه بدون طی تشریفات مقرّر در قانون و توسط «اعضای دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت» به جای «هیأت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر» از این حیث که موجب تغییر مرجع تصویب می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی