موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 8327/23/251 مورخ 6/5/1381 فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ: 26/6/85 شماره دادنامه: 471 کلاسه
پرونده: 161/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدعلی حق‎شناس‎کمیاب.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 8327/23/251 مورخ 6/5/1381 فدراسیون
تکواندو جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تصمیم مورد شکایت در خصوص
ممنوعیت ادامه حیات حقوقی کانون تکواندوکاران ایران مغایر با بند 11 ماده 3
اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 11/2/1381
هیأت وزیران، ماده 4 آیین نامه اجرائی قانون فعالیت احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی
مصوب 30/3/1361 هیأت وزیران و مصوبه مورخ 3/6/1380 کمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص
مجوز تأسیس کانون تکواندوکاران می‎باشد لذا درخواست ابطال تصمیم شماره 8327/23/251
مورخ 6/5/1381 فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران را دارد. رئیس فدراسیون
تکواندو جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 06454/3160/251
مورخ 29/4/1385 اعلام داشته‎اند، آنچه در نامه مورد شکایت آمده حداقل حقوق، وظایف
و تکالیف مسلم و انکارناپذیر فدراسیون تکواندو و در راستای سیاستگذاری، نظارت و
تنظیم فعالیتهای ورزشی به طور اصولی و قانونمند بنحوی که در اساسنامه آمده است
می‎باشد و خارج از حدود اختیارات فدراسیون نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و برر
سی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به تصمیم شماره 8327/23/251 مورخ 6/5/1381 فدراسیون
تکواندو جمهوری اسلامی ایران متضمن اعلام مغایرت با قانون خاص نیست، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031