الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)

شماره۱۳۹۱۹۰/ت۵۴۶۸۵هـ                                                ۱۳۹۶/۱۱/۳
وزارت راه و شهرسازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰ ـ ۱۰۴/۴۱ـ ۲۴۱۰۵
مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیر نظامی) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۴۲/ت۴۵۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ الحاق می‌شود:
«تبصره ـ در سوانح و حوادث هوایی غیر نظامی چنانچه برخورد با اماکن، تجهیزات، تأسیسات و ادوات نظامی (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) صورت گیرد، سازمان موظف به دعوت از نمایندگان ستاد کل نیروهایی مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری