انتصاب آقای دکتر محمدعلی مولوی به سمت رییس کل بانک مرکزی ایران برای مدت 5 سال

‌انتصاب
آقای دکتر محمدعلی مولوی به سمت رییس کل بانک مرکزی ایران برای مدت 5 سال
1357.12.06 - 384 - 1357.12.06 - 8
&‌بانکی و پولی
&‌وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 1357.12.6 بنا به پیشنهاد
شماره 23298 مورخ 1357.12.6 وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌استناد بند 5 قسمت "ب"
ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور مصوب هیجدهم تیر ماه 1351 انتصاب آقای دکتر
محمدعلی مولوی را برای مدت 5 سال از تاریخ1357.12.6 به سمت رییس کل بانک مرکزی
ایران تصویب نمودند.
‌نخست‌وزیر - مهندس مهدی بازرگان