تغییر نام روستا تل موشکاران تابع بخش چرام کهکیلویه به سیدآباد

‌تغییر نام
روستا تل‌موشکاران تابع بخش چرام کهکیلویه به سیدآباد
1358.07.21 - 54596 - 1358.08.03 - 789
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به
پیشنهاد شماره 7566.53.3387 مورخ 58.6.14 وزارت کشور و به‌استناد تبصره 2 ماده 2
قانون تقسیمات کشوری مصوب آبان ماه 1316 تصویب نمودند: نام روستای تل موشکاران
تابع بخش چرام شهرستان کهکیلویه استان‌بویراحمد و کهکیلویه به سیدآباد تغییر
یابد..‌و
‌نخست‌وزیر - مهندس مهدی بازرگان