نحوه پرداخت مبلغ 4736000 دلار آمریکا بابت پنجاه درصد سهم جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه شرکت نساجی ایران و مصر " میراتکس" به سازمان سهمیه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

‌نحوه پرداخت مبلغ 4736000 دلار آمریکا بابت
پنجاه درصد سهم جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه شرکت نساجی‌ایران و مصر
"‌میراتکس" به سازمان سهمیه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
1358.08.5 - 54294 - 1358.08.14 - 838
&‌بودجه
&‌وزارت امور اقتصادی و دارائی
‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.8.5 بنا به پیشنهاد
شماره 62153 مورخ 58.6.12 وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌به استناد بند ب تبصره 21
قانون بودجه سال 1356 کل کشور و تبصره 51 قانون بودجه سال 57 کل کشور به سازمان
سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی‌ایران اجازه و اختیار دادن تا نسبت به پرداخت
مبلغ 4.736.000 دلار آمریکا بابت پنجاه درصد سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در
افزایش سرمایه شرکت‌نساجی ایران و مصر "‌میراتکس" و همچنین سایر هزینه‌های متعلقه
از محل اعتبار مربوط اقدام نماید..‌و
‌نخست‌وزیر - مهندس مهدی بازرگان