اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم


شماره۱۲۱۵۶/ت۵۵۰۳۰هـ                                ۱۳۹۷/۲/۹

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان

تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب­نامه شماره ۳۲۹۹۲/ ت ۵۳۱۹۱ هـ مورخ ۲۲ /۱۳۹۵/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۴ـ کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین­نامه برخورد ار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه­های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده­اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری