تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

شماره۱۱۷۷۷/ت۵۵۳۰۸هـ                                ۱۳۹۷/۲/۸

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی

به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۲۵۹/و مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، موضوع تصویب­نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲ تصویب کرد: آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری