تعیین آقای حسین غفاری به عنوان نماینده قوه مجریه در صدا و سیما

‌تعیین
آقای حسین غفاری به عنوان نماینده قوه مجریه در صدا و سیما
1359.11.05 - 49672 - 1359.11.07 - 485


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1359.11.15 به استناد قانون اداره صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران که در جلسه روز دوشنبه 1359.10.8‌تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید
شورای نگهبان رسیده انتخاب آقای حسن غفاری را به عنوان نماینده قوه مجریه در شورای
سرپرستی صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار دادند.
‌محمدعلی رجایی - نخست‌وزیر