تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

شماره ۱۱۷۳۹/ت ۵۵۲۹۵ هـ                              ۱۳۹۷/۲/۸

تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان بندی پیش بینی شده در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.

۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک­های عامل معادل سی و نه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹) ریال تسهیلات مطابق جدول یادشده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش های خصوصی و تعاونی قرار دهد.

۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می نماید. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.

تبصره ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمان بندی جدول یادشده بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

۵ ـ عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی های آزادپز توسط دولت در سال ۱۳۹۷ از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه نه هزار (۹.۰۰۰) ریال به ازای هر کیلوگرم صورت می­گیرد.

تبصره ـ قیمت فروش مستقیم گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای مصارف موضوع این بند (خارج از بورس کالا)، با احتساب هزینه های تبعی مربوط تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پیش بینی منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم درسال ۱۳۹۷ (براساس برآورد خرید ۱۰/۵ میلیون تن)

توضیحات: میزان خرید تضمینی گندم براساس روند خرید تضمینی سال ۱۳۹۶ و پیش بینی تولید سال ۱۳۹۷ درج شده است. هزینه تبعی به صورت علی الحساب به ازای هر کیلو ۸۲۰ ریال در نظر گرفته شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است براساس عملکرد خرید تضمینی گندم و منابع قابل تحقق، نسبت به اصلاح روند تأمین منابع در سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید.