آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره۱۲۱۵۴ /ت۵۵۲۵۷هـ                                ۱۳۹۷/۲/۱۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون

 بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ده درصد (۱۰%) نسب به سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

ماده۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصدو هشتاد و پنج هزار(۱۱.۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان سازی موضوع ماده (۳) این تصویب نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته اند کمتر از دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود به دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می باشد.

ماده۳ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک هزار و هفتصد و نود و هفت (۱.۷۹۷) ریال اعمال می گردد.

تبصره۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه، ابلاغ خواهدشد.

تبصره۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهدشد.

ماده۴ـ سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری