تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷


شماره۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ                               ۱۳۹۷/۲/۱۶

تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ­اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۵۹۳ر۲۵) ریال تعیین می­شود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست­های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷ به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۷۹۷ر۱) ریال تعیین می­شود.

۳ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت­های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت­ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان­های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می­شود.

تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است.

۴ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه­های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۰۰۰ر۲۳۰ر۱۱) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می­شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب­نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال باشد، مابه­التفاوت آن تا دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۰۰۰ر۱۶۱ر۷) ریال تعیین می­شود که با احتساب فوق­العاده­های موضوع ماده (۶) قانون یادشده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب­نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال شود و مابه­التفاوت آن تا دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶ ـ مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی­باشند.

۷ـ با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب­نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می یابد:

۱۱+ (حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) ×۰/۲۲- = ضریب تعدیل (%)

تبصره۱ـ منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق­العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه­های اجرایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق­العاده­های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره۲ـ افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال­های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۸ ـ در اجرای این تصویب­نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری