تأمین اعتبار جهت تکمیل ساختمان 1 باشگاه افسران برای استفاده به عنوان مقر ریاست جمهوری و مستثنی بودن و مصرف اعتبار مزبور از شمول قانون محاسبات عمومی

‌تأمین اعتبار جهت تکمیل ساختمان 1 باشگاه افسران برای استفاده به عنوان مقر
ریاست جمهوری و مستثنی بودن و مصرف‌اعتبار مزبور از شمول قانون محاسبات عمومی
1360.07.19 - 58038 - 1360.07.23 - 608
&‌بودجه - محاسبات عمومی - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1360.7.19 بنا به پیشنهاد شماره 1.10733 مورخ 1360.7.12
وزارت مسکن و شهرسازی و نامه شماره 6533 ـ 25 مورخ1360.7.16 سازمان برنامه و بودجه
و به لحاظ نیاز به ساختمان مذکور جهت دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران و با توجه به
هزینه‌های انجام شده و نیمه‌تمام ماندن ساختمان و باقی‌ماندن تعهدات قبلی و نیز با
توجه به این موضوع که عدم تکمیل ساختمان موجب تضییع بیت‌المال می‌گردد تصویب
نمودند مبلغ‌یک‌صد و نود میلیون (190.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503001
بودجه سال جاری (‌ موضوع تبصره 5 قانون بودجه سال 1360) بابت تکمیل‌ساختمان باشگاه
افسران برای استفاده به عنوان مقر ریاست جمهوری تأمین و در اختیار وزارت مسکن و
شهرسازی قرار گیرد. مصرف اعتبار فوق بر طبق بند(ب) تبصره مذکور تابع قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط به امضای مشترک
وزیر مسکن و شهرسازی و‌ذیحساب طرح‌های عمرانی آن وزارت‌خانه به حساب قطعی منظور
خواهد شد، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساختمان مزبور را در اسرع وقت‌تکمیل
یابد.
‌محمدرضا مهدوی‌کنی ـ نخست‌وزیر