انتصاب برادر محمدحسن اصغرنیا به استانداری کردستان

‌انتصاب برادر محمدحسن
اصغرنیا به استانداری کردستان
1360.09.21 - 129110 - 1360.12.21 - 700
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1360.9.21 بنا به پیشنهاد وزارت کشور با انتصاب برادر
محمدحسن اصغرنیا به استانداری کردستان موافقت نمودند.
‌میرحسین موسوی ـ نخست وزیر