انتصاب برادران حمید میرزاده به استانداری کرمان

‌انتصاب برادران حمید
میرزاده به استانداری کرمان
1360.12.26 - 10188 - 1361.01.08 - 931
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1360.12.26 بنا به پیشنهاد وزارت کشور با انتصاب برادر
حمید میرزاده به استانداری کرمان موافقت نمودند.
‌میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر