تغییر نام یک شهرستان و پنج روستا

‌تغییر نام یک شهرستان و پنج روستا
1361.04.30 - 19888 - 1361.05.06 - 403
&؟؟
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.4.30 بنا به پیشنهادات شماره 1999.53.3566 مورخ
1361.4.1 و 2562.53.3567 مورخ 1361.4.1 و561.53.3568 مورخ 1361.4.1 و 2108.53.3569
مورخ 1361.4.1 و 1875.53.2522 مورخ 1361.3.6 و 2191.53.2913 مورخ 1361.2.16‌وزارت
کشور و به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبان ماه 1316 تصویب
نمودند.
1 - نام شهرستان شهرضا در استان اصفهان به قمشه تغییر یابد.
2 - نام روستای خرک تابع بخش مرکزی شهرستان اقلید در استان فارس به همت‌آباد تغییر
یابد.
3 - نام روستای شغال‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان به کمال‌آباد تغییر
یابد.
4 - نام روستای زرتشت‌آباد در حوزه شهرستان خلخال به فجرآباد تغییر یابد.
5 - نام روستای کسبنان واقع در شهرستان بهشهر استان مازندران به خیرآباد تغییر
یابد.
6 - نام روستای قارپوز محله در شهرستان دماوند به قائم محله تغییر یابد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر