تغییر نام روستاهای دشت شاه و اسرائیل از توابع بخش میامی شاهرود بر دشت شاد و قدس

‌تغییر نام روستاهای دشت شاه و اسرائیل از توابع بخش میامی شاهرود بر دشت
شاد و قدس
1361.05.13 - 32302 - 1361.05.19 - 431
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.5.13 بنا به پیشنهاد شماره 3232.53.4623 مورخ
1361.4.28 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 از ماده 2 تقسیمات‌کشوری مصوب آبان ماه
1316 موافقت نمودند نام روستاهای دشت شاه و اسرائیل از توابع بخش میامی شهرستان
شاهرود به ترتیب به نامهای دشت شاد و‌قدس تغییر یابد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر