اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۸۹۴۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ
مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۸۸/ت۵۴۵۷۴هـ
مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) محسوب می شود:

تبصره۲ـ به منظور استفاده بهینه از تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت و کاهش زمان بازگشت سرمایه طرف مشارکت و جهت تحقق اهداف قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاح بعدی آن، بهره برداری و بکارگیری تجهیزات مذکور به صورت موقت در محدوده سایر بنادر جنوبی کشور با تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی امکان پذیر است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری