مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی

«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی