مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت

معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۱ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود (موجود) و توسعه آن را پیرو مصوب مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان مورد بررسی قرارداد و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ کمیته فنی شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

براساس آخرین اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست طی مکاتبه شماره ۴۵۷۴۳ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ صرفاً استقرار واحدهای صنعتی و صنفی تا رده ۳ در محدوده شهرک مذکور و توسعه مجاور آن مجاز می باشد تبعاً ضرورتی بر تغییر حریم شهر رشت نخواهد بود لذا با عنایت به استمهال استاندار محترم گیلان مقرر گردید موضوع مجدداً توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و اظهارنظر نهایی آن سازمان درخصوص رده بندی صنایع قابل استقرار در شهرک صنعتی مذکور (فراتر از سه رده مذکور) ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورای عالی ارائه و گزارش آن متعاقباً جهت اتخاذ تصمیم نهائی درخصوص حریم رشت به شورای عالی ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام و انعکاس به دبیرخانه شورای عالی اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی