فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست

 جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﹰ به بند (۱ـ ۵) ماده (۳) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﻭیﻦ ﻭ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۹/۳/۲۵ و ماده (۷) دستورالعمل ﺍﺟﺮﺍیی ﻗﺎﻧﻮﻥ یﺎﺩﺷﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۹/۵/۱۹، بدینوسیله ششمین ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ یﺎﺩﺷﺪﻩ (مربوط به قوانین مرتبط با کدهای انتخابات، تجارت، صنعت، معدن و محیط‌زیست) ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤی ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣی‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ می‌باﺷﺪ:

۱ـ هرگونه ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ یﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﻤﺎﻝﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎیﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗی، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻣﻮﺍﺯیﻦ ﺷﺮﻋی ـ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺻﻞﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣی ﺍیﺮﺍﻥ ـ ﻣﺠﺎﺯ ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

۲ـ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞﻭ ﺗﺎﺭیﺦ ﻧﺴﺦ، مطابقت‌های ﺗﺎﺭیﺨی (ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴی ـ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی) ﻟﺤﺎﻅ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩیﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻭﻥﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣی ـ امیدوار رضایی