انتصاب آقای اکبر ترکان به سمت استاندار هرمزگان

‌انتصاب آقای اکبر ترکان
به سمت استاندار هرمزگان
1362.04.13 - 19706 - 1362.04.19 - 390
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.4.13 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نمودند آقای
اکبر ترکان به سمت استاندار هرمزگان منصوب گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر