تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت

تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هجدهمین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

۱ـ به منظور حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت، سود سهام شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولین در قید حیات طرح که حداکثر طی مهلت زمانی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۷ برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت مراجعه ننموده و تأییدیه شبای بانکی اخذ نکرده باشند؛ مطابق پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و حسب تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، در قالب حساب بانکی یا صندوق های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری خواهد شد. سازمان خصوصی سازی موظف است اطلاع رسانی مناسب را در این ارتباط به عموم مشمولین سهام عدالت انجام دهد.

۲ـ ضمن تأیید کلیه اقدامات انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازی به منظور شناسایی وراث قانونی مشمولین فوت شده طرح توزیع سهام عدالت و تقسیم و انتقال سهام مشمولین مزبور به وراث قانونی آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، مقرر گردید فرآیند یادشده کماکان ادامه یافته و سازمان خصوصی سازی  گزارش لازم را به جلسه بعدی شورا ارایه نماید تا درخصوص آن دسته از وراث قانونی که برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه ننموده اند، تصمیم لازم اتخاذ گردد.

۳ـ سازمان خصوصی سازی مجاز است در راستای تکلیف مربوط به وصول سود سهام عدالت و واریز آن به حساب مشمولین، تا زمان آزادسازی سهام یادشده، علاوه بر مجوزهای قبلی صادره توسط این شورا برای حسن انجام این وظیفه با رعایت مهلت زمان ۸ ماهه قانونی مندرج در قانون تجارت، از ظرفیت ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به منظور دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت استفاده نماید.

۴ـ شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت مکلفند تا زمان آزادسازی این سهام نسبت به پرداخت قدرالسهم پاداش هیئت مدیره این شرکت ها بابت طرح توزیع سهام عدالت به حساب اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند. سازمان یادشده نیز موظف است ضمن تأمین هزینه های آماده سازی و ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت و انجام خدمات سهامداری مشمولین از این محل، نسبت به پرداخت حق السعی جبران خدمات مدیریت شرکت های سرمایه پذیر در چارچوبی که با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، اقدام نماید. باقی مانده منابع مصرف  نشده مذکور به حساب درآمد عمومی خزانه واریز خواهد شد.

۵ ـ تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحواه واگذاری سهام ترجیحی موضوع مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۹۸۸۹۸/۲۱۰۶۸۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای  عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الحاق می شود:

تبصره۲ـ «برای افرادی که پس از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ متقاضی دریافت سهام ترجیحی بوده و یا هستند، ماده فوق و تبصره ذیل آن لازم الرعایه نمی باشد.»

۶ ـ دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مستقر می گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند مطابق قوانین و مقررات تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را در اجرای این قانون به رییس سازمان خصوصی سازی واگذار نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شوراـ مسعود کرباسیان