آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

پ ـ دستگاه: دستگاه های اجرایی دارای مرکز یا مراکز طبقه بندی شده مشمول این آیین نامه

ت ـ مراکز: مراکزی که براساس قوانین و مقررات مربوط، مشمول یکی از طبقات امنیتی یا حفاظتی می باشند.

ماده۲ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، دستورالعمل نحوه پایش آلاینده ها و حدود مجاز مربوط و اقدامات اصلاحی را به دستگاه­ها و مراکز اعلام و نسبت به آموزش های دوره ای برای کارشناسان مرتبط در مراکز اقدام نماید.

تبصره ـ اعلام نتایج سنجش و پایش موضوع این آیین نامه در قالب کاربرگ (فرم) نمونه ای است که حسب مورد توسط سازمان با کسب نظر دستگاه­ها تهیه و به دستگاه­های مذکور ابلاغ می شود.

ماده۳ـ مراکز موظفند به صورت مستمر نسبت به پایش و سنجش آلاینده های هوا طی برنامه زمان بندی مورد توافق با سازمان و در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه اقدام و فرایند اقدام و نتایج را مستندسازی نمایند.

تبصره۱ـ پایش حدود مجاز مذکور توسط آزمایشگاه­های معتمد که صلاحیت امنیتی آنها توسط مراجع ذی ربط تأیید شده است، انجام می شود. در مواردی که آزمایشگاه دستگاه­های مربوط به تأیید سازمان برسد، پایش رعایت حدود مجاز آلاینده ها در دوره زمانی اعتبار تأییدیه صادرشده از سوی سازمان، توسط آزمایشگاه مذکور انجام می شود.

تبصره۲ـ در صورت درخواست سازمان برای اخذ نتایج گزارش پایش و سنجش موضوع این ماده و نحوه اصلاحات لازم به منظور رفع نواقص احتمالی، موضوع توسط بالاترین مقام سازمان به صورت مکتوب به دستگاه ارسال می شود و دستگاه در صورت عدم مغایرت با اصول حفاظتی، نتایج را به صورت مقتضی و از طریق بالاترین مقام دستگاه به سازمان ارسال می نماید.

ماده۴ـ بازرسان سازمان در دوره های زمانی تعیین شده در دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه به دستگاه مراجعه و نتایج پایش انتشار آلاینده های مربوط را ملاحظه و در صورت مشاهده عدم تطابق مراتب را به سازمان گزارش می نمایند.

تبصره ـ بازرسان موضوع این ماده باید از کارکنان رسمی یا پیمانی سازمان بوده و صلاحیت آنها به تأیید مراجع امنیتی ذی ربط رسیده باشد.

ماده۵ ـ در صورت هرگونه عدم تطابق نتایج سنجش آلاینده ها با حدود مجاز مربوط، مرکز مربوط موظف است بلافاصله اقدامات اصلاحی را با رعایت دستورالعمل سازمان معمول و گزارش اقدامات مذکور را در چهارچوب برنامه زمان بندی مورد توافق با سازمان، به سازمان ارایه نماید.

ماده۶ ـ در صورت دریافت یا انتشار اخبار و گزارش­هایی مبنی بر آلایندگی مراکز
طبقه بندی شده و مخاطرات ناشی از آن، سازمان موظف است جهت پاسخ به افکار عمومی، موضوع را از دستگاه های ذی ربط پیگیری نموده و دستگاه ها موظف به ارایه مستندات و مدارک مورد نیاز سازمان در چهارچوب اصول حفاظتی می باشند. 

ماده۷ـ سازمان موظف است نسبت به حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مرتبط با دستگاه و مراکز طبقه بندی شده تمهیدات تأمینی و حفاظتی لازم را به عمل آورد. هرگونه نسخه برداری، روگرفت، انتشار، واگذاری اطلاعات مربوط به دستگاه و مراکز به فرد یا دستگاه (ارگان) دیگر ممنوع و ارسال و ارایه هرگونه اطلاعات مربوط به دستگاه منوط به رعایت ماده (۱۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری