مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه  ۱۳۹۷/۴/۱۱ خود پس از شنیدن گزارش استانداری استان مازندران در خصوص ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه استان با توجه به شتاب تحولات و استقرار فعالیت های بی برنامه و حساسیت های محیطی استان، با تهیه برنامه ویژه توسعه ای ـ حفاظتی استان مازندران موافقت و مقرر کرد برنامه یادشده در چارچوب محورهای زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. مدت زمان تهیه و تصویب طرح و انجام مراحل فوق، ضمن توجه به موارد زیر، حداکثر ۱۸ ماه خواهد بود.

· تصویب شرح خدمات طرح پس از انتخاب مشاور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سپس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

· تأمین اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و عقد قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران.

· محدود کردن مدت زمان فرآیند تهیه و بررسی شرح خدمات به یک بازه دو ماهه.

· محدود کردن مدت زمان انتخاب مشاور به یک بازه یک ماهه.

· محدود کردن مدت زمان فرآیند بررسی و تصویب شرح خدمات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به یک بازه دو ماهه.

برنامه و محورهای تهیه آن

برنامه توسعه ای ـ حفاظتی استان مازندران برای هدایت توسعه در مناطق و عرصه های حساس زیست محیطی و اجتناب از پیامدهای ناخواسته استقرار بی رویه و نسنجیده فعالیت ها باید با تأکید بر سازوکارهای قانونی، مالی و اقتصادی صورت گیرد.

۱ـ اصول رویه ای

۱ـ۱ـ رقابت پذیری منطقه ای و بخشی

در تهیه برنامه توسعه ای استان باید به رقابت پذیری منطقه ای و میان بخشی به منظور بالفعل کردن دیگر مزیت های منطقه از جمله ظرفیت دریا و سواحل با حفظ اراضی جنگلی به همراه کاهش فشارهای زیست محیطی حاصل از بهره برداری یگانه از منابع طبیعی توجه لازم شود.

۲ـ ۱ـ ارتقای مشارکت گروه های ذی نفع و ذی نفعان

در راستای ارتقای سرمایه انسانی و آموزش در جریان عمل، ضرورت دارد مشارکت مؤثر کلیه کنشگران از مجرای تهیه برنامه محقق شود.

۳ـ ۱ـ شفافیت و علنیت

این برنامه به شیوه ای شفاف و علنی در راستای تحقق عدالت اجتماعی تهیه خواهد شد.

۴ـ ۱ـ تحقق پذیری

احکام برنامه باید مبتنی بر شراکت همه کنشگران باشد که نتیجه آن ابتنای این احکام بر سازوکارهای اقتصادی، مالی، پولی، قانونی، تعیین مجریان، عاملان و بازه های زمانی اجرای احکام حسب اولویت بندی خواهد بود.

۵ ـ ۱ـ ساختار مدیریت و راهبری طرح

با تشکیل شورای راهبری طرح ویژه در استان با ریاست استاندار محترم (یا معاون هماهنگی امور عمرانی)، مدیران کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، آب منطقه ای، محیط زیست و نمایندگان اصناف ازجمله اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، خانه کشاورز، خانه کارگر و... همچنین یک نماینده از سمن ها و یک نماینده از دبیرخانه شورای عالی (دفتر طرحهای کالبدی) طرح ویژه استان هدایت می گردد.

۲ـ اصول محتوایی

۱ـ ۲ـ مدیریت تقاضاها در بخش های اقتصادی

استان مازندران به علت طبیعت زیبا و سبز و نزدیکی به منطقه شهری تهران، آماج گردشگران کوتاه مدت (پایان هفته و دیگر تعطیلات) و مسکن دوم، خانه های ویلایی و شهرک های تفریحی است. ارزش افزوده این نوع فعالیت باعث شده است تقاضا برای دیگر فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدمات غیرگردشگری) بسیار کاهش یابد. این امر علاوه بر آن که با طبیعت حساس منطقه ناسازگار است، به شدت از آن رو که متکی بر نوسانات درآمدهای اقشار متوسط اجتماعی است، آسیب پذیر می نماید. بنابراین باید تمهیداتی برای فعال کردن دیگر مزیت های منطقه ای و ایجاد ترکیبی متوازن از فعالیت ها به منظور استفاده از صرفه های مقیاس بر اساس مزیت های منطقه ای در راستای خروج از این تنگنا اندیشید. باالطبع این مهم نیازمند یکپارچگی برنامه است.

ضمناً شورای عالی مقرر نمود تهیه و تصویب هر گونه طرح فرادست (طرح های با مقیاس فراتر از طرح جامع شهری) در استان موکول به تصویب این طرح و اخذ نتایج آن گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی