مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی در جلسة مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ «طرح جامع منطقه نمونه گردشگری  دیمه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ  ۱۳۹۷/۵/۱۴ کمیته فنی شماره دو شورا (کمیته گردشگری) و با توجه به ملاحظات و حساسیت های زیست محیطی و منابع طبیعی منطقه ـ نظیر چشمه دیمه و دریاچه سد زاینده رود ـ ، طرح مذکور را جهت بررسی مجدد به کمیته فنی ارجاع و مقررنمود تا با تمرکز بر محور های زیر در کمیته فنی مورد بررسی قرارگرفته و گزارش آن حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده به شورای عالی ارائه شود.

۱ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت پرهیز از هرگونه اقامت دائم درمنطقه و تبدیل طرح به الگوی رایج ویلاسازی و تفکیک قطعات

۲ـ کاهش سطح اشغال و بارگذاری ساختمانی در طرح به ویژه در زون اقامتی تا حدمنابع آب شرب قابل تامین توسط وزارت نیرو

۳ـ توجه به حوزه پیرامونی و تاثیر و تاثر آن بر طرح پیشنهادی

مراتب جهت اقدام فوری و انعکاس نتیجه اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی